Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitosti.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja Zariadenia pre seniorov VšNsP, n.o. Veľký Krtíš.
 • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľom sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
 • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci Zariadenia pre seniorov VšNsP, n.o. Veľký Krtíš.
 • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno–zdravotnú starostlivosť.
 • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.
 • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále a plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
 • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľa sociálnej služby.
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia pre seniorov.
 • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať kvalitu zariadenia pre seniorov.


Ciele kvality
Vedenie zariadenia si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a v zmysle normy ISO 9001:2015 stanovuje ciele kvality:

Sociálno - zdravotný úsek

 • Zabezpečiť spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti na úroveň 85 %
  Z: vedúca sociálna pracovníčka, zdravotná sestra T: trvalo
 • Rôznorodosťou aktivít pracovnej a záujmovej činnosti adresovanou na požiadavky prijímateľov sociálnej služby zvýšiť ich záujem a účasť na 25 %.
  Z: sociálna pracovníčka T: trvalo
 • Zabezpečiť podiel športových aktivít z celkového počtu na 10 % a dosiahnuť účasť prijímateľov sociálnej služby na týchto aktivitách 20%.
  Z: sociálna pracovníčka T: trvalo
 • Podnecovaním rodinných príslušníkov na návštevu prijímateľov sociálnej služby a zabezpečením vyššieho počtu kultúrnych podujatí eliminovať pocit osamelosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení a dosiahnuť 75 % úspešnosť.
  Z: vedúca sociálna pracovníčka T: trvalo


Prevádzkový úsek

 • Vzdelávaním zamestnancov (plniť plán školení na 100 %), spoluprácou so supervízorom, vnútorným vzdelávaním a vytvorením priestoru na sebarealizáciu zamestnancov prispieť k vytvoreniu pracovnej pohody. Docieliť kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby na 85 %.
  Z: riaditeľ T: trvalo
 • Dôslednou prácou stravovacej komisie naplniť požiadavky prijímateľov sociálnej služby na stravovanie a dosiahnuť 80 % spokojnosť prijímateľov sociálnej služby
  Z: vedúca zariadenia T: trvalo
 • Zabezpečiť vysokú úroveň hygieny prostredia prijímateľov sociálnej služby a to dodržaním plánu sanitácie a dezinfekcie na úrovni 100 %.
  Z: všetci zamestnanci T: trvalo