ODDELENIE SAMOPLATCOV
Oddelenie samoplatcov je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská  a opatrovateľská starostlivosť klientom,  ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej  a opatrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.


Pre koho je zariadenie určené ?
Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytujeme osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým  dekompenzovaným ochorením, s neurologickým ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo iným zdravotným problémom.
V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj klientov  z domáceho prostredia a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho /dovolenka, služobná cesta, a pod.


Služby:
    • nepretržitá ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
    • ubytovanie v dvojlôžkových izbách
    • strava 5x denne


Kapacita: 10 lôžok
Dĺžka pobytu: od 1dňa   podľa potreby klientov a rodiny,  avšak závisí aj od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
Služby poskytované v rámci Oddelenia samoplatcov nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient si služby platí sám.


Čo môžete od nás očakávať?
Odbornou starostlivosťou, sprevádzanou láskou a ústretovosťou sa snažíme uspokojiť potreby klientov, predchádzať alebo minimalizovať zdravotné komplikácie, zabrániť zhoršovaniu kvality života pri zachovaní ľudskej dôstojnosti.
Dokumenty na stiahnutie:
Podrobnejšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Zlatica Nagyová
sociálna pracovníčka

☎ 047 / 28 16 176
☎ 047 / 28 16 475

✉ oddeleniesamoplatcov@nspvk.sk