Klientov prijímame v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu príslušným mestom alebo obcou podľa trvalého pobytu žiadateľa. Prijaté žiadosti evidujeme v evidencii čakateľov.

SOCIÁLNE SLUŽBY
VšNsP, n.o. – Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.


V type zariadenia - zariadenie pre seniorov sa:

a) poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Do zariadenia sa prijímajú občania na základe týchto dokumentov:
1. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
2. Vyjadrenie obvodného lekára
3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vydané príslušnou obcou alebo samosprávnym krajom. Klient podá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu príslušnej obci v prípade služby poskytovanej v zariadení pre seniorov.
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, vydané príslušnou obcou
5. Potvrdenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni pred umiestnením do zariadenia – vydané všeobecným lekárom
6. Výmer o výške dôchodku – vydané Sociálnou poisťovňou na požiadanie
7. Čestné vyhlásenie o majetku
8. Potvrdenie lekára o neschopnosti podpisu (len v prípade, že žiadateľ nie je schopný sa samostatne podpísať)

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby sa poskytujú v zariadení pre seniorov (ZPS).

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je v kompetencii obcí a miest. O sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan - senior, príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe podanej žiadosti a lekárskeho nálezu bude vydaný posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mestský úrad) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS.

Ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, Zariadenie sociálnych služieb ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Na základe uvedených dokumentov sa medzi klientom a zariadením uzatvára Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára dobu neurčitú. Zmluva obsahuje rozsah poskytovaných služieb, deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnych služieb.

Ak v ZpS nie je voľné miesto „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ sa zaradí do evidencii čakateľov, o čom je žiadateľ písomne vyrozumený.
K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou:

DOKLADY:

 1. Občiansky preukaz
 2. Ak je prijímateľ sociálnej služby nesvojprávny - Rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva
 3. Potvrdenie o príjme, SP-Bratislava, ÚPSVaR SR, atď.
 4. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia)
 5. Kompletná zdravotná dokumentácia, aj zubná karta
 6. Preukaz poistenca aj preukaz ŤZP ak ste jeho držiteľom
 7. Finančnú hotovosť na nákup liekov
 8. Lieky, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva
 9. Inkontinenčné pomôcky
 10. Zdravotné pomôcky (invalidný vozík, chodítko a podobne)
 11. zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan donesie do zariadenia


OSOBNÉ VECI klienta /oblečenie, hygienické potreby/ sú pri nástupe označené!

Postup pri nástupe:
- klient - (sprievod klienta) sa dostaví do zariadenia v čase medzi 9,00 – 10,00 hod. s vyššie uvedenou potrebnou dokumentáciou,
- informátor uvedie klienta - (sprievod klienta) k sociálnemu pracovníkovi,
- sociálny pracovník informuje klienta - (sprievod klienta) o ďalších krokoch prijímacieho procesu,
- klient - (sprievod klienta) odovzdá službukonajúcej sestre lieky minimálne do konca
príslušného kalendárneho mesiaca spolu s rozpisom dávkovania liekov, inkontinentné
pomôcky, s predpisom od odborného lekára, ktorý inkontinentnú pomôcku odporučil,
zdravotné pomôcky, ktoré klient používa – barle, chodítko – podpora pohybu, invalidný vozík, atď., zdravotnú dokumentáciu.

Adaptačné obdobie:
Poskytovanie sociálnej služby v ZpS sa zahajuje adaptačným obdobím, v ktorom klientovi venujeme zvýšenú pozornosť, monitorujeme jeho psychický aj fyzický stav – detailne sa zaznamenávajú akékoľvek zmeny.

S klientom sa udržiava úzka komunikácia, pri ktorej zotrvávame aj po procese adaptácie.

/ priložiť smernicu na stiahnutie Postup prijímania a predvolávania občanov do ZpS! /

Poskytované služby:
ZpS vo VšNsP, n.o. Veľký Krtíš poskytuje sociálne služby občanom na základe dovŕšenia dôchodkového veku a odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pričom stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo občanom ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Ubytovanie:
Zariadenie poskytuje klientom ubytovanie v dvojlôžkových izbách, jednolôžkových izbách a jednej trojlôžkovej izbe s bezbariérovým vstupom.
Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta.
Každá izba je vybavená posteľou, nočným stolíkom, skriňou, posteľným prádlom, televízorom,
V zariadení je k dispozícií bezbariérová kúpeľňa.
Zariadenie má vybavenú spoločenskú miestnosť, ktorá je vybavená tv prijímačom, kreslami.

Zdravotná, opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť:

 1. Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár.
 2. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje zdravotná sestra v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu
 3. Keď je prijímateľ sociálnej služby pre nemoc umiestnený v nemocnici, zachová sa mu miesto v ZpS až do jeho návratu.
 4. Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú opatrovateľskú starostlivosť priamo v zariadení.


Stravovanie:
Strava pre klientov zariadenia sa zabezpečuje z kuchyne VšNsP, n.o. Stravovanie je v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek. Strava sa podáva 5 - krát denne, klientom so špeciálnymi diétami 6 - krát denne. Mobilní klienti sa stravujú v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia, imobilným klientom je jedlo podávané na izbách. V ZpS sa podáva racionálna a diabetická strava, prípadne ďalšie potrebné diéty, ktoré určí lekár.
V prípade potreby a ťažkého zdravotného stavu klientov je strava doplňovaná o nutridrinky.
Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim: čaj, pitná voda.

Časový rozvrh stravovania

 • Raňajky od 08:00 h do 08:30 h
 • Desiata od 10:00 h do 10:15 h
 • Obed od 12.00 h do 12:30 h
 • Olovrant od 14:45 h do 15:00 h
 • Večera od 16:45 h do 17:15 h
 • Druhá večera pre diabetikov od 19:00 h do 19:15 h

Na základe návrhu výboru prijímateľov sociálnej služby sa tento čas môže upraviť

Pomoc pri odkázanosti
Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné, láskavé opatrovateľky a zdravotná sestra.

Podmienky na úschovu vecí prijímateľom sociálnej služby

 1. Prijímateľ sociálnej služby na úschovu vecí využíva pridelenú skriňu a stolík, do ktorej si uloží svoju bielizeň, šatstvo a ostatné osobné veci.
 2. Ak si klient prinesie do zariadenia cenné veci, zariadenie ich prevezme do úschovy vrátane vkladných knižiek, cenných papierov prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na peňažnom konte občana.
 3. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 4. V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby, ZpS do troch dní vyhotoví protokol o majetku a veciach prijímateľa sociálnej služby, vrátane cenných vecí a tento prihlási do dedičského konania.
 5. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi sociálnej služby vydajú na jeho žiadosť kedykoľvek, alebo pri odchode a preložení do iného zariadenia.


Pobyt mimo zariadenia

 1. Vychádzky prijíamteľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotných dôvodov prijímateľa sociálnej služby.
 2. Prerušenie starostlivosti (neprítomnosť) sa prijímateľom sociálnej služby zariadenia umožní na základe ich oznámenia. Prijímateľ je povinný nahlásiť neprítomnosť v ZpS minimálne dva dni vopred. Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činností, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie.


Návštevy
Prijímateľov sociálnej služby odporúčame navštíviť denne v čase od 07:00 h. do 22:00 h.
Sociálna rehabilitácia a záujmová činnosť
Zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom rôzne aktivity pod odborným vedením sociálneho pracovníka – skupinové a individuálne.

Skupinové aktivity:
Arteterapia: znamená liečbu výtvarným umením, dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
Kognitívne tréningy pamäti
Reminiscencia: spomienky na časy minulé, mladosť prostredníctvom fotografií, rozhovorov
Biblioterapia: čítanie kníh, časopisov, rozhovory
Muzikoterapia: počúvanie hudby, spev
Spoločenské hry
Duchovné aktivity
Sociálne aktivity: oslavy narodenín, Deň Matiek, Mikuláš, Vianočné posedenie a iné.

Individuálne aktivity:
Rozhovory
Aktivity podľa individuálneho plánu klienta
Rozhovory a stretnutia s rodinnými príslušníkmi.

Upratovanie, pranie a žehlenie
V zariadení je zabezpečené pravidelné upratovanie a dezinfekcia všetkých priestorov. Osobné šatstvo klientov ako aj posteľnú bielizeň sa zabezpečuje praním v práčovni VšNsP, n.o.