Zariadenie pre seniorov je zriadené VšNsP, n.o. Veľký Krtíš, v ktorej sa seniorom poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej starostlivosti na dobu neurčitú. Sociálna starostlivosť je poskytovaná občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo občanom ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Kapacitu priestorov tvorí 14 miest. Priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. V zariadení sa nachádzajú tri jednolôžkové izby, štyri dvojlôžkove izby a jedna trojlôžková izba. Okrem dvoch izieb majú vlastnú sprchovaciu miestnosť všetky izby. Zariadenie má aj bezbariérovú sprchovaciu miestnosť.

Deň začatia poskytovania sociálnej služby v ZpS je 1.1.2016.
Štatutárom zariadenia pre seniorov je riaditeľ VšNsP n.o., Veľký Krtíš.

Ostatný personál zariadenia tvoria:

  • úsek riaditeľ
  • úsek ekonomicko-prevádzkový
  • úsek sociálno-zdravotný


Počet zamestnancov zariadenia:

  • 2 sociálne pracovníčky
  • 1 sestra
  • 6 opatrovateliek/ov
  • 1,5 upratovačiek


Zariadenie pre seniorov sa nachádza v budove VšNsP, n.o, vo Veľkom Krtíši. Výhoda zariadenia je jeho poloha v centre mesta, s výbornou dopravnou dostupnosťou a blízkosťou všetkých potrebných inštitúcií.

Výbor prijímateľov sociálnej služby v ZpS

Prijímatelia sociálnej služby zariadenia sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní spoločného života v zariadení prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých volia do výboru prijímateľov sociálnej služby. Výbor prijímateľov sa skladá z klientov zariadenia, ktorých si na základe hlasovania zvolili sami klienti ZpS. Volebné obdobie klientov je stanovené na 1 rok, po uplynutí ktorého sa volebné hlasovanie opakuje. Porada výboru prijímateľov sociálnej služby sa uskutočňuje raz štvťročne kedy odovzdávajú personálu návrhy o možných zmenách týkajúcich sa ich života v ZpS, ich prípadné námety a sťažnosti. Na chodbe zariadenia sa nachádza skrinka Sťažností a námetov kde majú taktiež možnosť anonymne prejaviť svoje požiadavky.

Voľnočasové aktivity
ZpS ponúka na základe vytvoreného týždenného plánu rôznorodé aktivity kultúrnych, spoločenských, rekreačných, relaxačných a iných oblastí. Na tento účel slúži zariadeniu spoločenská miestnosť, ktorej vybavenie umožňuje využívanie aktivít rôzneho druhu. Jednou zo silných stránok ZpS je jeho umiestnenie priamo v centre mesta, čo motivuje klientov k pravidelnej návšteve mestských verejných služieb či kultúrnych podujatí mesta. Rovnako v samotnom zariadení vytvárame tematické oslavy, výročia či sviatky v sprievode živej hudby alebo vystúpení detí z materských škôl a besedy na rôzne témy, ktoré vedú odborní pracovníci.

Kde nás nájdete
Zariadenie je zriadené v priestoroch VšNsP, n.o Veľký Krtíš, v centre mesta. V blízkosti zariadenia sa nacháza množstvo verejne dostupných služieb a organizácií, návšteva ktorých je zabezpečená sprievodom personálu ZpS.

Spoločenský život
Život klientov sa snažíme organizovať naplno a hlavne tak, aby nepociťovali odlúčenie od svojich rodín, priateľov a známych. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje spoločenské aktivity vo forme relaxácií, pracovných terapií a zaujímavých posedení pre svojich klientov na základe vytvoreného týždenného plánu záujmovej činnosti, ako aj organizovania podujatí na základe aktuálnych ponúk. Podporujeme tvorivú činnosť klientov a obľúbené sú aj väčšie posedenia, tématicky zamerané na aktuálne oslavy, výročia a sviatky.

Prostredníctvom pravidelných omší podľa vierovyznania klientov sa staráme aj o naplnenie ich duchovného života. Personál zariadenia sa snaží udržiavať pravidelný kontakt klienta s rodinnými príslušníkmi.