Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Postup pri podávaní, prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach VšNsP, n.o. Veľký Krtíš upravuje vnútorný predpis "Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti", zo dňa 01.02.2022.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona môžu zamestnanci podať:

  • anonymne elektronicky cez formulár dostupný >> TU <<
  • na emailovú adresu: sekretariat@nspvk.sk
  • osobne - ústne do záznamu na sekretariáte VšNsP, n.o. Veľký Krtíš
  • poštovou zásielkou na adresu nemocnice v zalepenej obálke